Адвокатско дружество

Правни отрасли

Основната дейност на дружеството е

Насочена към предоставяне на правна помощ на лица, пострадали от престъпление или деликт, пътно-транспортни произшествия /ПТП/, застрахователни събития и трудови злополуки.

Работим и в областта на облигационните отношения

Между стопанските субекти и физическите лица, както и в областта на вещноправните отношения на собственост и вещни права върху недвижимите имоти. Занимаваме се активно с корпоративно, търговско и банково право.

Консултираме вещноправния статут на недвижимите имоти

И предлагаме най-удачните за клиента способи за разпоредителни сделки. Предлагаме защита по семейно и наследствено право. Имаме сериозен опит и в процесуалното представителство по наказателни дела на досъдебна и съдебна фаза на производството.