Адвокатско дружество

Форми на плащане

При възлагане на определено материално или процесуално представителство, се сключва договор в обикновена писмена форма, който определя предмета на защита и начините на заплащане на адвокатското възнаграждение. Придържаме се към НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г., като вземаме за основа размера на защитавания материален интерес.

По решение на управляващите съдружници и в съответствие с чл. 38 от Закона за адвокатурата, дружеството оказва безплатна адвокатска помощ и съдействие на: лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист.
Възнаграждението може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определения интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по граждански дела с нематериален интерес.

За юридическите лица предлагаме абонаментно обслужване, което представлява постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента. Установяването на условията за обслужване се извършва по договаряне на страните, като се отчитат предполагаемият и реалният обем на осъществената правна помощ. Този вид обслужване се реализира Посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, становища, участие в преговори и т.н. За процесуалното представителство се сключва отделен договор съобразно защитавания материален интерес.