Адвокатско дружество

Информация

Адвокатско дружество Смолички и партньори

е юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за адвокатурата със седалище в гр. София и адрес на управление: район Триадица, ул. „Позитано“ №9, вх. А, ет.3, офис 9.
  Дружеството притежава богат опит при водене на дела на полето на непозволеното увреждане. Повечето ни дела са свързани с обезщетения от настъпили застрахователни събития, трудови злополуки и други имуществени спорове. Полагаме изключителни усилия за доброволното, бързо и ефикасно извънсъдебно приключване на споровете, защото знаем, че и най-лошата спогодба е по-добра от най-добре водения исков процес.
  Адвокат д-р Павел Смолички е Главен асистент в Юридическия факултет при УНСС – катедра „Наказателноправни науки“, където преподава наказателен процес, наказателно-изпълнително право и основи на правото. Автор е на редица публикации, свързани с проблемите на наказателно-процесуалното право. След успешна защита на дисертация на тема „Гражданския иск в наказателния процес“, през 2011г. придобива образователната и научна степен „доктор по право“.
  В последните години дружеството насочва дейността си към комплексно правно обслужване на фирми и физически лица, за което се сключват договори за абонаментно правно обслужване и се предлагат гъвкави схеми за заплащане на адвокатския хонорар. Ето някои от нашите дългогодишни партньори: „Асоциация на бизнес-оценителите в България“; „Съюз на българските филмови дейци“, София; „Национален Център за Подготовка на Оценители“ ООД, София; „Брайт-консулт“ ООД, София; „Селекта интернационал“ ООД, София; „Зърноизкупуване С.Т.Х“ АД, Благоевград; „Мелничен комбинат Рила С.Т.Х“ АД, Благоевград; „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, София; „Банка Хеброс“ АД, Пловдив – сега „УниКредит Булбанк“ АД, София и много други.
   Поддържаме добри контакти с колеги от почти всички областни градове, поради което можем да окажем своевременна и компетентна правна помощ във всички съдебни райони на страната.

Ще се радваме да работим и за Вас!