български english deutsch français
 
 Смолички и партньори
  Основната дейност на дружеството е насочена към предоставяне на правна помощ на лица, пострадали от престъпление или деликт, пътно-транспортни произшествия /ПТП/, застрахователни събития и трудови злополуки. Работим и в областта на облигационните отношения между стопанските субекти и физическите лица, както и в областта на вещноправните отношения на собственост и вещни права върху недвижимите имоти. Консултираме вещноправния статут на недвижимите имоти и предлагаме най-удачните за клиента способи за разпоредителни сделки. Предлагаме защита по семейно и наследствено право.
  Занимаваме се активно с корпоративно, търговско и банково право.
  Работим в тясно сътрудничество с много от частните съдебни изпълнители и имаме добри постижения в събиране на обявени за несъбираеми присъдени вземания.
  Следим промените в нормативната уредба и осъществяваме адекватна защита на нашите клиенти пред новите административни съдилища в областта на административното право и процес и по-конкретно - при обжалване на наказателни постановления и данъчно-ревизионни актове.
  Имаме сериозен опит и в процесуалното представителство по наказателни дела на досъдебна и съдебна фаза на производството.

Смолички

 
design&support: www.need.bg