български  english  deutsch  français
 
 Смолички и партньори

Консултант:
Доц. д-р Екатерина Салкова

Ръководител на Секция "Наказателноправни науки" в Института за държавата и правото – БАН;
Хоноруван преподавател в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека, Страсбург.

Членство: Председател на Дружеството на научно-преподавателската общност към Съюза на юристите в България;
Член на Управителния съвет на Българската асоциация по криминология.

Образование: Юрист, магистър по право (01.10.1995 – 15.12.2000 г.), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Специализации: "Правораздаване", "Публична администрация", "Международно право и международни отношения" и "Общество и право на Германия" (Институт Germanikum);
Образователна и научна степен "доктор" (01.03.2004 – 06.06.2006 г.), Институт за правни науки – БАН, Висша атестационна комисия.

Опит: Научен сътрудник, съответно доцент по Наказателен процес в Института за държавата и правото – БАН (01.11.2001 г. – до момента);
Юрисконсулт, директор на Дирекция "Правна дейност" в БАН – Централно управление (25.02.2004 – 28.02.2013 г.);
Хоноруван асистент по Наказателен процес в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (01.10.2007 г. – до момента);
Експерт в Министерството на правосъдието, ЦКПГРРЛ (01.06.2006 – 31.08.2012 г.);
Експерт в Съвета по законодателство, МП (01.02.2012 – 31.07.2012 г.);
хоноруван асистент в УНСС (15.09.2006 – 15.01.2007 г.);
юридически съветник на заместник-министъра на правосъдието (29.11.2004 – 29.05.2005 г.);
хоноруван асистент в ПУ "Паисий Хилендарски" (01.10.2002 – 15.01.2003 г.);
хоноруван асистент в УНСС (01.03.2002 – 15.06.2002 г.);
сътрудник в Отдел "Правен" на СУ "Св. Климент Охридски" (04.06.2001 – 31.12.2001 г.);
съдебен кандидат в Софийския градски съд (01.02.2001 – 31.12.2001 г.).

Публикации:

Научни книги:Прекратяване на наказателното производство. София, Фенея, 2007;
Проблеми на доказването в наказателния процес. София, Симолини, 2012.

Студии: Продължаваното престъпление – възникване, развитие и перспективи. – В: Научни трудове на Института за правни науки. Том първи (2004). София, 2004.

Статии: Продължаваното престъпление – реалност или формалност. – Правна мисъл, 2003, № 1 и № 2;
Актуални проблеми на прекратяването на досъдебното наказателно производство. – Правна мисъл, 2004, № 1;
Правни последици от незаконосъобразно прекратяване на наказателното производство. – Правна мисъл, 2005, № 3;
Прекратяване на наказателното производство поради недоказаност на обвинението. – Право без граници, 2005, № 1 – 2;
Юрисдикцията на Международния наказателен съд. – В: Наказателно правоприлагане и борба с престъпността: законодателни промени и процесуална практика. София, Институт "Отворено общество" и Институт за политически и правни изследвания, 2005;
Нови основания за прекратяване на наказателното производство. – Правна мисъл, 2006, № 3;
Прекратяване или спиране на наказателното производство при недоказаност на участието на обвиняемия в престъплението. – Общество и право, 2006, № 3-4;
Фигурата на ощетеното юридическо лице в наказателното производство. – Правна мисъл, 2008, № 4;
Проблеми на взаимодействието между прокурора и разследващите органи. В: Криминологията в България в периода на преход;
Проблеми на теорията, емпиричните изследвания и обучението. Сборник с материали от Кръгла маса, посветена на 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология. София, 2008;
Спорен ли е въпросът за приложимост на медиацията по наказателни дела в България? – Правна трибуна, 2008, № 1;
Конфликтът на интереси като предпоставка за корупция. – В: Да инвестираме в хората. Сборник обучителни материали. БАН, Институт за правни науки, 2009;
Доказателствената стойност на доказателствените средства и реформата на българския наказателен процес. – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България, 2010, № 1;
Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от НК за "тежки престъпления" – Общество и право, 2010, № 2;
Преглед на някои осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу страната ни. – Общество и право, № 3, 2011;
Европейската заповед за предаване на доказателства. – В: Университет за национално и световно стопанство. Юридически факултет. Годишна научна конференция 2012. Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. София, Издателски комплекс – УНСС, 2013.

Научно-популярни статии: Дългият път до справедливостта. – Политика, 19 февруари 2010 г.
Промените в НПК – обществена необходимост. – Монитор, 16 март 2010 г.

Публикации на английски език:Necessary changes in the implementation of the judicial reform in Bulgaria in view of its accession to the EU. In: Transformation des Rechts in Ost und West. Festschrift für Prof. Dr. Herwig Roggemann zum 70. Geburtstag. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, S. 95 – 106;
On Rehabilitaion and Remedy Measures in Bulgaria for Persons Repressed from 1944 through 1989. - In: Crimes Comitted by Totalitarian Regimes. Reports and proceedings of the 8 April European public hearing on "Crimes committed by totalitarian regimes", organized by the Slovenian Presidency of the Council of the European Union (January - June 2008) and the European Commission. Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008, p. 185 - 189.

обратно

 
design&support: www.need.bg