български  english  deutsch  français
 
 Смолички и партньори

Съдружник:
Гл. ас. д-р Павел Смолички

Адвокат, Софийска адвокатска колегия. Доктор по право, Главен асистент по Наказателен процес, Наказателно-изпълнително право и Основи на правото и научен секретар на Катедра "Наказателноправни науки" в Юридическия факултет на УНСС.


Членство: Член на Дружеството на научно-преподавателската общност към Съюза на юристите в България.

Образование: Юрист, магистър по право (1989 - 1993 г.), Софийски университет "Св. Климент Охридски";
Образователна и научна степен "доктор" (2010 – 2011 г.), Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Опит: главен асистент по Наказателен процес в Университета за национално и световно стопанство; лектор по Наказателно-изпълнително право и Основи на правото; адвокат, член на Софийската адвокатска колегия.

Публикации:
Научни книги:Гражданският иск в наказателния процес. София, Сиела, 196 с.
Научни статии:
Обща характеристика на особените правила за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (в съавторство с проф. д-р Маргарита Чинова). – Съвременно право, 2002, № 1;
Пострадалият като граждански ищец в наказателния процес. – Право без граници, 2003, № 1-2;
Моментът, до който може да се променя редът за разглеждане на делото в случаите на чл. 78а от Наказателния кодекс. – Съвременно право, 2003, № 5;
Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (в съавторство с проф. д-р Маргарита Чинова). – Право без граници, 2003, № 1-2;
Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия – чл.239а от Наказателно-процесуалния кодекс. – Право без граници, 2004, № 3-4;
Правата на пострадалия по новия НПК. – Право без граници, 2005, № 3-4;
По някои въпроси на гражданския иск в наказателния процес. – В: Годишник на Юридическия факултет, УНСС, юбилеен том по случай 95 години от рождението на проф. Веселин Христофоров. София, 2009, № 2;
Практически проблеми на гражданския иск в наказателния процес. – В: България - 100 години юридически суверенна държава. Сборник материали от юбилейна научна конференция с международно участие. Том Първи, секция "Право", София, УИ "Стопанство", 2010;
Относно началния и крайния момент за предявяване на граждански иск в наказателния процес. – В: Годишник на Юридическия факултет, УНСС, юбилеен том по случай 90 години от създаването на УНСС, 2010, № 3;
Актуални проблеми на гражданския иск в наказателния процес. – В: Сборник доклади от Национална конференция на тема: "Световната криза и България – правни аспекти". София, УИ "Стопанство", 2011;
Европейската заповед за разследване. – В: Сборник доклади от Годишна научна конференция 2012 г. на тема: "Европейското бъдеще на България – правни аспекти". Издателски комплекс - УНСС, София, 2013;
Процесуалната правоспособност като предпоставка за допускане на гражданския иск в наказателното производство. – [под печат].

обратно

 
design&support: www.need.bg